Categorie: Nieuws

Kleedkamers open, kantine voorlopig gesloten

Wij delen graag onderstaand bericht van de gemeente over het gebruik van de kleedkamers:

Beste sportverenigingen,

In alle gemeentelijke sporthallen en sportzalen kan weer gebruik worden gemaakt van kleedlokalen en douches. Op de buitenkant van de kleedkamerdeur is aangegeven hoeveel personen het kleedlokaal gelijktijdig mogen betreden.

Belangrijk blijft om sporters in sportkleding naar de training of wedstrijd te laten komen. Zoals in het protocol is aangegeven, mogen kleedlokalen alleen na afloop van het sporten worden gebruikt om kort te douchen en/of om te kleden. Dit geldt ook voor eventuele tegenstanders.

Vanaf vandaag mogen onder voorwaarden ook de tribunes weer worden gebruikt. Uiteraard geldt ook hier dat er 1,5 meter afstand tot anderen in acht moet worden genomen. Meer informatie vinden jullie onder het kopje ‘Toeschouwers / publiek’ in het protocol van 27 augustus (zie bijlage).

Wij rekenen er als bestuur op dat jullie bovenstaande naleven.

Overigens is de kantine voorlopig niet geopend en is het dus niet mogelijk om rondom de wedstrijden consumpties te kopen.

Protocol verantwoord sporten (versie 27-aug-20)

20200829 – Coronaprotocol

Wijziging spelregels

In de Rooise zaalvoetbalcompetitie hanteren we de spelregels van de KNVB. Hierin hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder vatten we de belangrijkste wijzigingen samen:

Regel 8 het begin en hervatting van het spel

Aftrap/Beginschop procedure

Alle veldspelers, behalve de speler die de aftrap/beginschop neemt, moeten binnen het speelveld op eigen helft staan.
De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaarbeweegt.
Een doelpunt kan rechtstreeks vanaf de aftrap worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het eigen doel wordt geschoten, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

Toelichting

Vanaf het seizoen 2020/`21 is het niet meer verplicht dat de bal bij een aftrap in voorwaartse beweging wordt getrapt, m.a.w. de nemer mag de bal ook naar achteren spelen.

Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Het spelen van de bal met de hand is een overtreding.
Behalve voor doelverdedigers in hun eigen strafschopgebied, is het een overtreding als een speler:
*de bal opzettelijk speelt met zijn/haar hand of arm, zoals door het bewegen van zijn/haar hand of arm richting de bal;

*balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn/haar hand of arm heeft geraakt en vervolgens;

– scoort in het doel van het andere team;
– een scoringskans creëert

Behalve voor doelverdedigers in hun eigen strafschopgebied, is het meestal wel een overtreding als een speler;
*de bal met hand of arm raakt als de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt;

*de bal aanraakt met zijn/haar hand of arm als;

-de hand of arm zijn/haar lichaam op een natuurlijke wijze groter maakt;
-de hand of arm boven of voorbij zijn/haar schouders is (tenzij de speler opzettelijk de bal speelt met een ander deel van het lichaam en deze vervolgens zijn/haar hand of arm raakt).

Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere dichtstbijzijnde speler.
Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand of arm van een speler raakt;

  • rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler;
  • rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere

dichtstbijzijnde speler;

  • als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt;
  • als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af is uitgestrekt.

Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot het spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere spelers.
Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf.
Een doelpunt of duidelijke scoringskans ontnemen (DOGSO)Als een speler het andere team een doelpunt of duidelijke scoringskans ontneemt door een strafbare handsbal, wordt de speler weggestuurd door het tonen van een rode kaart, ongeacht waar de overtreding plaatsvindt.

Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen. Inalle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen,etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart.
Een speler, weggezonden speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt, zonder de vereiste toestemming van een van de scheidsrechters of in overtreding is met de wisselprocedure en ingrijpt in het spel of een overtreding begaat,waarbij een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt weggezonden.


Regel 15 de intrap
Procedure
Op het moment dat de intrap genomen wordt;
•moet de bal stil liggen op de zijlijn op de plek waar de bal het speelveld verliet of de dichtstbijzijnde plek waar de bal het plafond/spanten raakte;

  • moeten alle tegenstanders op minimaal de vereiste 5 meterafstand staan vanaf de plek op de zijlijn waar de intrap moet worden genomen.

De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt.

De bal moet binnen vier seconden in het spel gebracht worden, nadat het team klaar is om de bal in het spel te brengen of wanneer de scheidsrechter aangeeft dat het team klaar is om het in het spel te brengen.
Als de intrap wordt genomen en vervolgens, nadat de bal in het spel is geweest, het veld verlaat via dezelfde zijlijn waar hij werd genomen en zonder een andere speler te raken, wordt de intrap toegekend aan de tegenstander. De intrap wordt genomen op de plek van de oorspronkelijke intrap.

Als een speler, tijdens het op de juiste wijze nemen van een intrap, de bal opzettelijk tegen een tegenstander trapt om de bal opnieuw te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moeten de scheidsrechters het spel door laten gaan.

De nemer mag de bal pas weer spelen, nadat deze door een andere speler is geraakt.

Regel 16 de doelworp

  • De bal moet vanaf een willekeurig punt binnen het strafschopgebied gegooid of losgelaten worden door de doelverdediger van het verdedigende team.
  • De bal is in het spel wanneer hij wordt gegooid of losgelaten is enduidelijk/zichtbaar beweegt.

Als de doelverdediger, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de bal opzettelijk met hand(en) of arm(en) speelt, voordat deze is geraakt door een andere spelerwordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team of een indirecte vrije schop wanneer de overtreding binnen het eigen strafschopgebied plaatsvindt.

Regeling strafschoppen

  • Beide teams nemen vijf strafschoppen.

 

 

Kleedkameraccomodaties

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk of de kleedkamers van sporthal de Streepen opengesteld worden rondom de zaalvoetbalwedstrijden. De gemeente kan de kleedlokalen en douches alleen openstellen als wordt voldaan aan alle regels en richtlijnen. Op dit moment wordt door de gemeente in binnensportaccommodaties geïnventariseerd waar dat wel en niet kan. Komende week krijgen wij hier van de gemeente duidelijkheid over. Wij maken dat via de website bekend en informeren de contactpersonen hierover.

Update: protocol verantwoord sporten

Om de risico’s op verspreiding van het Corona-virus te beperken, gelden dit jaar in de sporthal aangescherpte maatregelen. Alleen als we deze nieuwe regels en richtlijnen met elkaar naleven, kunnen we op een veilige manier sporten.

Het Protocol verantwoord sporten (versie 27-aug-20) van de gemeente Meierijstad is onverkort van toepassing. Aanvullend lichten wij als bestuur graag de volgende maatregelen uit:

– Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop;

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt, blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;

– Als speler ben je zelf verantwoordelijk voor het analyseren van je eigen (gezondheids-)risico en of je jezelf in de sportlocatie en in groepen met anderen kan begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;

– De teams mogen de zaal pas betreden als de teams van de voorgaande wedstrijd de zaal hebben verlaten. Geef elkaar voldoende ruimte bij het in- en uitgaan van de zaal. Enkel de aanvoerder mag de zaal eerder betreden om de spelerslijst in te vullen.

– Het eerste genoemde team op het wedstrijdformulier start vanaf de linkerkant van de zaal (bezien vanuit de scheidsrechters tafel) en trapt af.

– We verzoeken de lijnrechter om zelf de vlag te pakken en de handgreep na gebruik te ontsmetten en zelf terug te leggen op de kast bij de wedstrijdtafel.

– Houd er rekening mee dat als de wedstrijd klaar is, alle spelers meetellen als publiek en je verplicht bent om 1,5 meter afstand aan te houden: tenzij je direct de locatie verlaat;

– Wanneer een team hesjes draagt, mogen de hesjes niet aan elkaar worden doorgegeven. Het bestuur zorgt voor extra setjes hesjes die na eenmalig gebruik opnieuw worden gereinigd.

– Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstond tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers (indien geopend) en in de kantines;

– Zorg dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals bij het vieren van een overwinningsdoelpunt en tijdens een wissel;

– Het aantal zaalvoetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de voetbalactiviteit. Om de afstand naast het veld te kunnen handhaven staan we maximaal 3 reservespelers toe op de bank, inclusief een coach, exclusief een grensrechter. Overige teamleaden kunnen als publiek op de tribune plaatsnemen met in achtname van de 1,5 meter afstand;

– Neem je eigen bidon mee om uit te drinken;

– Draag een mondkapje wanneer je samen met personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel naar de wedstrijden toe gaat;

– De kleedkamers worden door de gemeente vooralsnog niet opengesteld voor sporters. Indien dit later in het seizoen wel het geval is, geldt voor 18 jaar en ouder de 1,5 meter afstand

– Maak met je team afspraken over het aantal spelers dat in een kleedkamer aanwezig is, zodat je de afstand kunt borgen. Kom omgekleed naar de sporthal;

– Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de verhuurder (gemeente Meierijstad) op;

– Publiek mag aanwezig zijn. Voor publiek geldt boven de 18 jaar 1,5 meter afstand houden, tenzij afkomstig uit één huishouden;

– Er mogen niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn in de locatie zonder reservering en gezondheidscheck. Wanneer we deze aantallen bereiken kunnen we u verzoeken direct na de wedstrijd de locatie te verlaten (ook de tribune);

– Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

– Behoud afstand tot de scheidsrechters voorafgaand, tijdens en na de wedstrijden. Dit geldt tevens voor het uitzitten van een tijdstraf;

Aanvullende opmerkingen:

– Het bestuur zorgt voor schone pennen, ontsmettingsmiddelen en schoonmaakdoekjes.

– Met het invullen van het wedstrijdformulier houden we zicht op welke spelers met elkaar in aanraking zijn geweest.

– Zodra aanvullende regels of maatregelen van kracht gaan of zodra er versoepeling van regels en maatregelen mogelijk is, communiceren we dat op de website en aan de contactpersonen.

– Het bestuur staat open voor aanvullende ideeën en suggesties vanuit de teams om een gezonde sportsituatie te realiseren.

Download 20200829 – Coronaprotocol

Straotje 2.0 wordt Interdobs/Odys

Elk seizoen prijken er weer een aantal nieuwe namen op het wedstrijdformulier. Meestal blijven de veranderingen beperkt tot de spelersselectie, maar ook verandert er wel eens een teamnaam vanwege een vernieuwde sponsordeal. Het team wat de afgelopen seizoenen furore maakte als Straotje 2.0 zal het komende seizoen de de kleuren van Inderdobs/Odys vertegenwoordigen. Of de resultaten het gaan halen bij de voorbije jaren, moeten we afwachten. Aan de nieuwe tenues zal het in elk geval niet liggen. 

 

Protocol verantwoord sporten

Gelukkig mogen we in september wederom gebruik maken van de sporthal. Hiervoor gelden wel aangescherpte maatregelen, om de risico’s op verspreiding van het Corona-virus te beperken. Het bestuur hecht veel waarde aan het naleven van deze regels, zodat we onze sporters, toeschouwers en vrijwilligers zo goed mogelijk beschermen. Alleen als we met elkaar deze nieuwe regels en richtlijnen naleven, kunnen we op een veilige manier met elkaar sporten. 

In Protocol verantwoord sporten per 1 juli (bijgevoegd document) van de gemeente vinden jullie een omschrijving van de meest recente richtlijnen. Mogelijk worden deze nog bijgesteld in de komende twee weken in aanloop naar de competitiehervatting. Via de contactpersonen wordt het meest actuele protocol t.z.t. nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Ook stelt het bestuur een aantal richtlijnen op aanvullend op het gemeentelijk protocol. Denk hierbij aan het behouden van afstand op de reservebank, het gebruik van (persoonlijke) bidons, het aantal toegestane personen in de zaal per team (maximaal 3 wisselspelers, inclusief coach). Deze richtlijnen worden nog voor aanvang van de competitie verspreid.

Wij zorgen voor extra hygiene maatregelen in de vorm van extra (schone) hesjes, schoonmaakdoekjes, schone pennen voor het invullen van de wedstrijdformulieren etc. Het bestuur staat open voor aanvullende ideeën van spelers en teams om met elkaar een gezonde sportsituatie te creëren. Vragen en opmerkingen kunnen aan het bestuur worden gesteld.  

Speelschema 2020-2021

Het speelschema voor het nieuwe seizoen is bekend. Op 4 september zijn de eerste (voorronde)bekerwedstrijden. Vanaf 11 september gaat ook de competitie van start. Althans, zo lang de richtlijnen rondom de Corona-maatregelen niet veranderen.

Net als voorgaande jaren, is het ook dit jaar mogelijk om de speeldata van jouw team gemakkelijk en snel in je digitale agenda te zetten. Dit kun je doen als je gebruik maakt van Apple-kalender (iPhone & iPad), Microsoft Outlook (o.a. Hotmail) of Google-kalender (o.a. Android & Gmail). Hieronder in de tabel vind je de verschillende opties per team. Klik op het gewenste icoontje voor een bijhorende link naar de desbetreffende agenda.

Let op: De website blijft leidend wat betreft het programma.

Team      
Afisca Adm. en Belastingadvies apple outlook google
Albert van Stiphout Bouwcoördinatie apple outlook google
Amigos & Amigas / Marvu apple outlook google
Autobedrijf van den Berk / Risero apple outlook google
Bart Klerkx Hoveniers apple outlook google
Café d’n Toel apple outlook google
Café ‘t Kerkpleintje apple outlook google
Eetcafé Oud Rooij apple outlook google
FC Eddie apple outlook google
Gerits / Café d’n Dommel apple outlook google
HollandsHigh.com apple outlook google
Huiskens Optiek & Horen apple outlook google
Hurkmans Dakbedekking apple outlook google
Interdobs / Odys apple outlook google
Masta Aanhangwagens apple outlook google
Pijnappels Tuinen apple outlook google
Plaagdierbestrijding Van Acht / Vuran Tuinhaarden apple outlook google
Royal Queen Seeds apple outlook google
Schildersbedrijf Gebroeders Harks apple outlook google
Twinscooking.nl apple outlook google
VerlichtingKopen.nl apple outlook google
Voets-Van Kessel Tegelwerken apple outlook google
Wetering Boys / De Kroeg apple outlook google
Witlox Tegelwerken / Boomkwekerij Leenders apple outlook google

* Indien je teamnaam niet is veranderd t.o.v. vorig seizoen, dan zal de ‘oude’ agenda-link voldoen en hoef je bovenstaande agenda dus niet opnieuw te koppelen.

Informatie over de competitie

Zoals jullie weten liggen de voetbalcompetities voorlopig stil. Wat betreft amateurvoetbal heeft de KNVB 31 maart al laten weten dat de competities dit seizoen niet meer hervat worden.

Als zaalvoetbalcompetitie Sint-Oedenrode kunnen we natuurlijk niet anders dan ons achter de beslissingen van het kabinet, de RIVM en de KNVB scharen. Helaas betekent dat dus ook voor ons dat het seizoen 2019-2020 ten einde is.

De gemeente Meierijstad heeft inmiddels laten weten dat de zaalhuur slechts voldaan dient te worden voor het aantal gebruikte speeldagen en daarmee hoeven we dus geen huur te betalen over de periode dat we de zaal niet konden gebruiken. Wij hopen uiteraard van harte dat we na de zomer opnieuw kunnen aftrappen.

Het bestuur buigt zich de komende periode over de definitieve keuzes die we gaan voorleggen aan de leden bij het hervatten van de competitie. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, zoals het hervatten van de huidige competitie of het beginnen met een schone lei. Ook over de consequenties van de huidige stand moeten we keuzes maken, passend bij het scenario. Zodra wij perspectief hebben op het hervatten van de competitie, leggen wij een voorstel aan de ledenvergadering voor. Dit voorstel bevat dan ook de financiële consequenties voor de teams die doorgaan en stoppen.

Houd je aan de maatregelen en blijf gezond! Dan kunnen we zo snel mogelijk weer het normale leven en ook de zaalvoetbalcompetitie weer hervatten. Vragen, opmerking en suggesties naar aanleiding van dit bericht mogen natuurlijk altijd met het bestuur gedeeld worden.

Zaalvoetbalrooi.nl

Competities amateurvoetbal niet hervat

De KNVB heeft vandaag in navolging op de nieuwe maatregelen van het kabinet besloten dat de competities in het amateurvoetbal niet worden hervat. Meer toelichting vinden jullie bij de KNVB.

Het bestuur sluit zich aan bij deze berichtgeving. De voorbije weken is over een aantal scenario’s nagedacht. Nu de berichtgeving definitief is, gaan we een voorstel uitwerken wat we zullen voorleggen aan de contactpersonen en/of in een mogelijk later te organiseren ledenvergadering. 

Voor nu: blijf gezond!

*UPDATE* Geen wedstrijden tot en met 6 april

Het bestuur van RZV Sint-Oedenrode heeft besloten om conform het advies van de regering, veiligheidsregio’s en de KNVB alle zaalvoetbalwedstrijden tot en met maandag 6 april niet door te laten gaan. 

Wanneer de wedstrijden worden ingehaald is nog niet bekend. Het bestuur gaat zich hierover buigen. We volgen de ontwikkelingen en zullen de betrokken teams via de website en contactpersonen waar nodig informeren. 

Lees ook het persbericht van de KNVB.