Reglement

 1. De Rooise Zaalvoetbalcompetitie wordt georganiseerd door de Rooise Zaalvoetbalvereniging.
 2. Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.V.B. (lees hier de spelregels)
 3. Om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door de Rooise Zaalvoetbal Vereniging, dient men lid te zijn van deze vereniging. Er mogen per team maximaal 18 actieve leden worden opgevoerd.Van de aangemelde actieve leden moet per team minimaal 50 % in Sint-Oedenrode woonachtig zijn/zijn geweest. De algemene ledenvergadering kan het bestuur verzoeken in bijzondere gevallen hiervan af te wijken.
 4. Voor aanvang van de competitie moeten minimaal 10 spelers worden opgegeven op de daarvoor bestemde teamlijst. Dit kan aangevuld worden tot ten hoogste 18 spelers tot uiterlijk 31 augustus van het lopende seizoen. Het aanmelden van nieuwe leden dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Nieuwe leden die nog niet eerder zijn aangemeld bij de Rooise Zaalvoetbal Vereniging moeten een kopie van een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) meesturen.Van 1 september tot 1 januari kunnen nieuwe spelers worden aangemeld met de restrictie dat deze pas vanaf 1 januari speelgerechtigd zijn. Voor spelers die na 1 september worden aangemeld is € 5,= administratiekosten per speler verschuldigd. Tevens is het mogelijk om tot 1 januari maximaal twee spelers die nog niet actief zijn geweest van de lijst af te voeren.
 5. Ieder team is verplicht te zorgen voor een lijnrechter. Deze dient lid te zijn van de Rooise Zaalvoetbalvereniging.Indien geen lijnrechter aanwezig is zal een boete worden opgelegd van € 25,=Bij elke volgende keer volgt een verhoging van € 25,=.Indien een team meer dan 1 wisselspeler heeft, dan is dit team verplicht een speler te laten vlaggen. De scheidsrechter kan de aanvoerder van het team verantwoordelijk stellen voor het regelen van een assistent scheidsrechter.Een wisselspeler mag ook functioneren als lijnrechter. Alleen tijdens de rust mag deze vervangen worden door een andere wisselspeler. De coach dient aangemeld te zijn door het desbetreffende team.
 6. Een team bestaat uit maximaal 5 spelers en 3 wisselspelers. Van deelname zijn uitgesloten zij die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.
 7. De duur van de wedstrijden bedraagt 2 x 20 minuten.Elk team moet binnen 5 minuten na het geplande aanvangstijdstip speelklaar staan. Wanneer een team hieraan niet kan voldoen wordt dit gelijkgesteld met niet opkomen. Zie punt 13, van dit reglement.
 8. De aanvoerder is verplicht voor aanvang van de wedstrijd een volledig ingevuld wedstrijdformulier in te leveren bij de secretaris/tijdwaarnemer. Met de wedstrijd kan pas worden begonnen als hieraan is voldaan. Na de wedstrijd vermeldt de secretaris/tijdwaarnemer de uitslag op het formulier, alsmede eventuele bijzonderheden, waarna het formulier moet worden ondertekend door de beide aanvoerders, scheidsrechter en secretaris/tijdwaarnemer.Wanneer blijkt dat een team met een ongerechtigde speler heeft deelgenomen zal een boete worden opgelegd van € 50,= en wordt de uitslag omgezet in een 5 – 0 nederlaag, tenzij de strafcommissie anders besluit. Bij een tweede overtreding op deze regel zal het betreffende team uit de competitie worden genomen.
 9. Indien de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, zal de secretaris/tijdwaarnemer deze taak overnemen. Is er ook geen secretaris/tijdwaarnemer dan zijn de teams verplicht de door het bestuur aan te stellen scheidsrechter en secretaris/tijdwaarnemer te aanvaarden voor de leiding van de gehele wedstrijd.
 10. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend; protesten zijn niet mogelijk.
 11. Een verzoek om uitstel/verplaatsing van een wedstrijd dient schriftelijk te geschieden bij de competitieleider en wel tenminste 4 weken voor het spelen van de wedstrijd met duidelijke omschrijving van de reden voor het verzoek. Slechts in noodzakelijke gevallen zal de competitieleider toestemming geven voor verplaatsing. Voor het verplaatsen van een wedstrijd zal een vergoeding van € 25,= in rekening worden gebracht. Indien  een verplaatsing niet kan worden geregeld door ruil met een andere wedstrijd en er extra zaalhuur en scheidsrechterskosten moeten  worden gemaakt bedraagt de vergoeding die in rekening wordt gebracht € 50,=.
 12. Indien meerdere deelnemers van een team zich onbehoorlijk gedragen, kan dit team voor verdere deelname worden uitgesloten zonder dat restitutie van het inschrijfgeld plaats vindt. Ook wanneer een team of spelers van een team dat zich heeft ingeschreven voor deelname aan de competitie zich terugtrekt voor of tijdens de competitie kan geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het inschrijfgeld.
 13. Wanneer een team niet opkomt of zich afmeldt zonder geldige reden zal de wedstrijd met 5 – 0 verloren worden verklaard en tevens zal een boete worden opgelegd van € 75,=.De tweede keer krijgt het team een boete van € 100,= en de derde keer een boete van € 125,=  Bij de vierde keer wordt dit team uitgesloten voor verdere deelname aan de competitie. Onder een geldige reden dient te worden verstaan die reden waarbij het team buiten eigen schuld en niet door eigen vrije keuze niet in staat is met het minimale aantal spelers op te komen.
 14. De eerst spelende teams dienen zorg te dragen voor het plaatsen van de doelen en de banken. De laatst spelende teams dienen zorg te dragen voor het opruimen van de banken en de doelen.
 15. Promotie- en degradatieregeling.
  Er wordt gespeeld in 3 poules. De kampioen van de A-Poule is algemeen kampioen van de Rooise Zaalvoetbalcompetitie. De 2 laagst geëindigde teams in de eindrangschikking van de A-poule degraderen. De nummers 1 en 2 van de B- Poule promoveren. De 2 laagst geëindigde teams in de  B-poule degraderen  naar de C poule. De nummers 1 en 2 van de C-poule promoveren naar de B-poule. Bij een gelijk aantal punten in de poule is het doelsaldo bepalend voor de plaats in de eindrangschikking. Is ook het doelsaldo gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. Voor het kampioenschap in elke poule zal bij gelijk eindigen een beslissingswedstrijd worden gespeeld. Eindigt deze beslissingswedstrijd ook gelijk dan zal er 2 x 5 minuten worden verlengd. Is er dan nog geen beslissing gevallen dan worden strafschoppen genomen tot een beslissing is bereikt.Wanneer een team uitgesloten wordt of zich terugtrekt tijdens of na de competitie, of wanneer zich nieuwe teams aanmelden en de poules aangevuld kunnen worden, zal het bestuur  beslissen hoe de poules voor het volgend seizoen worden aangevuld tot het benodigde aantal teams.
 16. De aanvoerder van het team moet duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van een band om de rechter bovenarm, in kleur afwijkend van de kleur van het tenue. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete worden opgelegd van € 5,=.
 17. Op de hoek van de spelersbank aan de kant van de secretaris/tijdwaarnemer dient duidelijk zichtbaar een reservekeepershirt of trainingsjack te liggen. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete worden opgelegd van € 5,=.
 18. Het bestuur van de Rooise Zaalvoetbal Vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen van haar leden en/of toeschouwers. Het bestuur van de Rooise Zaalvoetbal Vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen e.d. of de gevolgen daarvan voor haar leden, voortvloeiend uit wedstrijden georganiseerd door de Rooise Zaalvoetbal Vereniging.
 19. Wanneer door leden van de Rooise Zaalvoetbal Vereniging voor, tijdens of na afloop van de wedstrijden in de sporthal schade wordt aangericht, zal het lid, de leden en/of het team waartoe deze behoort/behoren voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
 20. Ieder actief lid van de Rooise Zaalvoetbal Vereniging wordt geacht medisch gekeurd te zijn en draagt hiervoor zelf de verantwoording.
 21. Ieder team zal zich voor aanvang van de competitie van dit reglement op de hoogte moeten stellen.
 22. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.